Ajassa
19.10.2017


Kysymyksiä ja vastauksia: liikesalaisuuslaki

Työ- ja elinkeinoministeriön johtaman työryhmän ehdotus uudeksi liikesalaisuuslaiksi on luovutettu työministeri Jari Lindströmille ja lähetetty lausuntokierrokselle. Uuden lain on  tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2018. Lailla toimeenpannaan Suomessa Euroopan unionin direktiivi liikesalaisuuksien suojasta. Lakiehdotus on herättänyt paljon keskustelua. Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski vastaa keskeisiin kysymyksiin lakiuudistuksesta.

Työelämää_40_b

Miksi aihe herättää keskustelua?

Liikesalaisuuksien suojaaminen on tärkeää yritysten toiminnalle. Liikesalaisuudet ovat tietoa, jota yritykset haluavat pitää salassa niiden taloudellisen arvon vuoksi. Jotta tieto voisi olla liikesalaisuus, se on pyrittävä käytännössä pitämään salassa. Liikesalaisuus ei voi olla yleisesti tiedossa.

Kohtuullisen tarkan määritelmän vuoksi työntekijän on yleensä helppo erottaa liikesalaisuudet omasta tietotaidostaan. Aina näin ei kuitenkaan ole. Erityisesti näin on silloin, kun liikesalaisuus on kirjoittamatonta tietotaitoa. Työntekijän voi olla myös vaikea erottaa ei-salaisista luottamuksellisista tiedoista sellaiset vapaasti välitettävissä olevat tiedot, joita lain luottamuksellisten tietojen sääntely ei koske.

Mitkä ovat lakiehdotuksen taustalla olevan, uuden direktiivin keskeiset sisällöt?

Direktiivi luo EU:n alueelle yhtenäisen liikesalaisuuden määritelmän ja tekee kiellettäväksi liikesalaisuuden hankinnan, ilmoittamisen ja käyttämisen. Direktiivi antaa työntekijöille oikeuden ilmaista salaisuus edustajilleen ja määrittää vahingonkorvausten määrää ja saatavien vanhentumista sekä yhtenäistää liikesalaisuuden haltijan oikeussuojakeinoja.

Miksi liikesalaisuuksien sääntelyllä on merkitystä palkansaajille?

Työntekijät käsittelevät nykyisessä työelämässä monenlaista tietoa, samalla kun työntekijöiden osaaminen ja tietotaito ovat kasvaneet valtavasti. Salaisuuksien erottaminen toisaalta julkisista tiedoista ja toisaalta henkilön omasta ammattitaidosta on tullut hankalammaksi.

Uudessa liikesalaisuuslaissa pitäisi täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määrittää työntekijän oikeus ilmaista omaan ammattitaitoonsa liittyviä asioita muille.

Akava katsoo, että palkansaajalla on erityisesti oltava oikeus tietää, onko hänellä oikeus ilmaista työsopimukseen perustuvassa liikesalaisuuksia koskevassa riidassa asiaan liittyvät liikesalaisuudet ja luottamukselliset tekniset ohjeet ammattiliiton edustajalle vai onko tämä kiellettyä.

Mikä on uuden liikesalaisuuslain ja työsopimuslain välinen suhde?

Liikesalaisuuslaki on liikesalaisuuksien suojaa koskeva yleislaki. Työsopimuslaki on työsuhteita koskeva yleislaki. Akava on esittänyt, että liikesalaisuuslain perusteluissa pitäisi selvästi todeta, että työsopimuslaki rajoittaa liikesalaisuuslain soveltamista työntekijän ja työnantajan välisessä suhteessa.

Liittykö uusi liikesalaisuuslaki rikoslakiin?

Yrityssalaisuuden rikkominen on säädetty erikseen rangaistavaksi rikoslaissa. Mutta uuteen liikesalaisuuslakiin saatetaan lisätä luottamuksellisten teknisten ohjeiden ilmaisemisen kielto ja siihen liittyvä rangaistussäännös. Tällaista rangaistussäännöstä ei ole liikesalaisuusdirektiivissä.

Liittykö liikesalaisuuksien salassapito jotenkin kilpailukieltoon?

Työsopimuslain säännökset kieltävät työntekijää harjoittamasta työsuhteen aikana työnantajan toiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. Lisäksi työnantaja voi sopia työntekijän kanssa kilpailukiellosta, joka ulottuu työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Tähän on oltava kuitenkin erityisen painava syy, joka voi johtua muun muassa työnantajan liikesalaisuuksien suojan tarpeesta. Liikesalaisuuksia suojataankin usein työsuhteen päättymisen jälkeen tarpeettomasti päällekkäisillä tavoilla, sekä salassapitoehdolla että kilpailukieltoehdolla.

Keskustelussa ovat olleet esillä liikesalaisuudet ja luottamukselliset tekniset ohjeet. Mitä nämä tekniset ohjeet ovat ja miten ne eroavat liikesalaisuuksista?

Luottamukselliset tekniset ohjeet voivat olla esimerkiksi teknisiä toimintaohjeita tai -malleja, kuten reseptejä, ohjeita, piirustuksia tai malleja. Ne eivät ole salaisia eikä niillä tarvitse olla taloudellista arvoa samassa mielessä kuin liikesalaisuuksilla. Niiden tulee kuitenkin olla jollain tavalla hyödynnettävissä elinkeinotoiminnassa.

Luottamuksellisten teknisten ohjeiden sääntely on kansallista lainsäädäntöä. Liikesalaisuusdirektiivin säännökset eivät niitä koske. Uudessa liikesalaisuuslaissa ehdotetaan rinnastettavaksi tekniset ohjeet liikesalaisuuksiin. Samalla ehdotetaan työsopimuslakia muutettavaksi siten, että myös se kieltäisi jatkossa teknisten ohjeiden ilmaisemisen.

Teknisten ohjeiden ilmaisukiellon rikkominen on kiellettyä sekä silloin kun kyse on huolimattomuudesta että tahallisuudesta. Rikkomiseen syyllistynyt työntekijä voidaan tuomita suorittamaan vahingonkorvaus. Mikäli työntekijän työsopimuksessa olevassa salassapitoehdossa on sovittu luottamuksellisten teknisten ohjeiden salassapidosta, vahingonkorvauksen lisäksi rikkomus voi johtaa myös sopimussakkoon. Lisäksi työntekijä voidaan velvoittaa korvaamaan tuomion julkistamisesta koituvat kustannukset kantajalle. Tahallisiin tekoihin liittyy myös sakkorangaistus.

Akava pitää teknisten ohjeiden määritelmää liian epäselvänä. Työntekijän on hyvin vaikea erottaa luottamuksellinen materiaali, jonka ilmaisemista laki ei kiellä, sellaisesta luottamuksellisesta teknisestä ohjeesta, jonka ilmaisemisen laki kieltää. Erityisesti näin on sellaisten tietojen kohdalla, jotka eivät ole lain määritelmän mukaan liikesalaisuuksia.

Kieltääkö työsopimuslaki työnantajan liikekumppanien liikesalaisuuksien ilmaisemisen?

Ei kiellä. Voimassa oleva työsopimuslain säännökset koskevat vain työnantajan liikesalaisuuksia. Tämän vuoksi yritysten välisessä yhteistyössä on erittäin yleistä, että toisen yrityksen työntekijöitä pyydetään allekirjoittamaan kumppaniyrityksen kanssa salassapitosopimus.

Olet todennut, että salassapitosopimuksia koskevat käytännöt ovat tällä hetkellä täysin villejä. Mitä tarkoitat?

Työsopimuslain on katsottu mahdollistavan työntekijän työsopimukseen lisättävän salassapitoehdon, joka pidentää työntekijän salassapitovelvollisuuden työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Akava teki keväällä selvityksen tällaisten salassapitoehtojen yleisyydestä. Selvityksen mukaan yrityksissä työskentelevien akavalaisten palkansaajien työsopimuksissa 74 prosentissa oli tällainen ehto tai erillinen salassapitosopimus.

Selvityksen mukaan osa työnantajista tulkitsee, että työsopimuslaki rajoittaa salassapitoehtoon liittyviä reunaehtoja. Osa työnantajista tulkitsee taas, että rajoituksia ei ole. Selvityksessä löytyi sellaisia salassapitoehtoja, jotka olivat voimassa yli vuoden työsuhteen päättymisen jälkeen ja joissa oli todella suuri sopimussakko. Suurin selvityksessä havaittu sopimussakko vastasi työntekijän yli 20 vuoden palkkaa.

Keskustelussa on ollut työntekijän oikeus turvautua ammattiliiton asiantuntijan apuun työsuhderiidoissa. Mistä edustaja- tai avustaja-asiassa on kyse?

Direktiivin toimeenpanon vuoksi uudessa liikesalaisuuslaissa on säädettävä, että työntekijällä on oikeus ilmaista liikesalaisuudet edustajalleen tarpeellisten tehtävien hoitamiseksi. Sama oikeus koskee luottamuksellisia teknisiä ohjeita. Akava katsoo, että edustajalla voidaan tarkoittaa myös ammattiliiton asiantuntijaa tai luottamushenkilöä. Lisäksi työntekijällä on yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti oltava oikeus valtuuttaa toinen käyttämään oikeuksia puolestaan. Näistä oikeuksista pitäisi säätää nimenomaisesti sen vuoksi, että kiellon rikkomiseen liittyy muun muassa rangaistussäännös.

Työryhmä onnistui pääsemään työnsä loppumetreillä yhteisymmärrykseen siitä, että työntekijän oikeutta turvautua ammattiliiton apuun työsuhderiidoissa, jotka liittyvät liikesalaisuuksiin tai luottamuksellisiin teknisiin ohjeisiin, ei haluta rajoittaa. Kyseistä oikeutta koskevan säännöksen perustelut on nyt paremmin muotoiltu kuin aiemmin, vaikka oikeutta ilmaista ei siinä täsmällisesti ja tarkkaan ottaen määritelläkään.

Kenelle palkansaaja voi kertoa riitatilanteissa liikesalaisuuksiin tai luottamuksellisiin teknisiin ohjeisiin liittyviä tietoja?

Ehdotettava liikesalaisuuslaki on liikesalaisuuksien suojaa koskeva yleislaki, jossa on säädetty työntekijän oikeudesta ilmaista liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia teknisiä ohjeita, sekä työntekijän rangaistusvastuusta silloin kun hän ilmaisee kiellon vastaisesti teknisiä ohjeita. Työntekijän oikeus määrittyy tulevaisuudessa uuden liikesalaisuuslain mukaan.

Miten liikesalaisuuslaki etenee seuraavaksi?

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lausuntokierroksen lakiehdotuksesta. Sen jälkeen hallitus valmistelee siitä hallituksen esityksen annettavaksi eduskunnalle, siten että eduskunta käsittelee lain kevätistuntokaudella. Direktiivi pitäisi saada implementoitua viimeistään kesäkuussa 2018. 
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje